• Úvod
  • Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza  v Pavilóne LDCH na 1. poschodí. S počtom lôžok 16 poskytuje sociálne služby v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.

 

V Zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

 

V Zariadení opatrovateľskej služby zabezpečujeme:

  • záujmovú činnosť
  • rehabilitačnú činnosť

 

V Zariadení opatrovateľskej služby utvárame podmienky na:

  • úschovu cenných vecí

 

V areáli zariadenia sú k dispozícii pre prijímateľov doplnkové služby ako kaderníctvo, bufety, lekárne, výdajňa zdravotníckych pomôcok, kaplnka. Na oddych a relaxáciu pre prijímateľov je v priestorochPavilónu LDCH park Anjelská záhrada. Zariadenie sa nachádza v blízkosti historického centra mesta Bardejov a Bardejovských Kúpeľov.

 

Postup vybavenia žiadosti:

Na obecnom (mestskom) úrade v mieste svojho trvalého bydliska, občan podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby. Súčasť žiadosti je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec (mesto) zabezpečí lekársky posudok, vypracuje sociálny posudok a na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydá obec (mesto) rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu s poukázaním na stupeň odkázanosti II-VI.

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, na základe právoplatného rozhodnutia obce (mesta) o odkázanosti na sociálnu službu, vyplní písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Zariadenie opatrovateľskej služby, NsP Sv. Jakuba, n.o., Sv. Jakuba 21,  Bardejov. K tomu doloží  potvrdenie o výške príjmu (dôchodku) a vyhlásenie o majetku na účely platenie úhrady za sociálnu službu overenú notárskym úradom.

Ak zariadenie nemá voľné miesto, žiadateľa zaradí do zoznamu čakateľov na prijatie.
Po uvoľnení miesta zariadenie vyzve žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Klient bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorému sa bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, uhrádza sumu určenú podľa výšky ekonomicky oprávnených nákladov, t. j. 25, 00 Eur / deň .

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

Dokumenty:

- Cenový výmer

- Vnútorná smernica procesu príjmu nového prijímateľa

- Vnútorná smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd

- Etický kódex zamestnancov

 

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb  je potrebné priniesť zo sebou:

 

- Občiansky preukaz

- Preukaz poistenia

- Potvrdenie o príjme, výmer dôchodku

- Posudok o odkázanosti na sociálnu službu-vydáva mesto/obec podľa trvalého bydliska

- Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s uvedením umiestenia v zariadení opatrovateľskej služby

- Rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka – ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti na právne úkony

- Kompletná  zdravotná dokumentácia- kópia

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (s úradne overeným podpisom)

- Lieky a plienky , ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva na 1 mesiac

- Odhlásenie od obvodného lekára v prípade, že budete mať záujem o služby obvodného lekára ktorý ambuluje pre zariadenie opatrovateľskej služby alebo špecializované zariadenie

- Osobné veci ( pyžamo -7 ks, domáci odev ( tričká dlhý a krátky rukáv, mikiny, svetre,  kamaše alebo tepláky -7 ks), ponožky - 7 ks, tielka -7 ks, papuče protišmykové -1ks. Všetky veci osobnej potreby označiť

   textilnom fixou menom a skratkou ZOS

- Veci pre osobnú hygienu: šampón, sprchovací gél, telové mlieko, masážne emulzie, imazol krém, hubku-špongiu na kúpanie, v prípade dlhých vlasov gumičky, toaletný papier, servítky, vlhčené obrúsky, čistiaca

  pena ( menalind, seni), zubnú kefku a pastu, pri protézach corega pastu, ústnu vodu, hrebeň,  holiace potreby ( strojček, pena na holenie, voda po holení)

- Osobné veci pripomínajúce domov a blízkych (fotky, rádio,  obraz, kvet, výšivky...)

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT ZOS POČAS PANDÉMIE COVID_19

 

Realizované projekty:

 

- Bezbariérová kúpeľňa a WC

- Finančný príspevok z grantového programu OPORA 2016

- Zlepšenie technickej vybavenosti - podlaha na chodbe

- Bezbariérový vstup - automatické posuvné dvere do jedálne

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky