• Úvod
 • Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie

V Špecializovanom zariadení  sa  poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzného typu etiológie.

Špecializované zariadenie sa nachádza v Pavilóne LDCH na 1. poschodí. S počtom lôžok 20 poskytuje sociálne služby v nepretržitej 24. hodinovej prevádzke.

 

V Špecializovanom zariadení poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

 

V Špecializovanom zariadení zabezpečujeme:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť
 • rehabilitačnú činnosť

 

V Špecializovanom zariadení zabezpečujeme:

 • úschovu cenných vecí

 

V areáli zariadenie sú k dispozícii pre prijímateľov doplnkové služby ako kaderníctvo, bufety, lekárne, výdajňa zdravotníckych pomôcok, kaplnka. Na oddych a relaxáciu pre prijímateľov je v priestoroch Pavilónu LDCH park Anjelská záhrada. Zariadenie sa nachádza v blízkosti historického centra mesta Bardejov a Bardejovských Kúpeľov.

 

Postup vybavenia žiadosti:

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Uvedené tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade PSK, na webovej stránke www.po-kraj.sk (v záložke odbor sociálnych vecí a rodiny → dokumenty a tlačivá), a na našej stránke dokumenty na stiahnutie , ako aj osobne v našom zariadení : Špecializované zariadenie , NsP Sv. Jakuba 21, Bardejov,  v kancelárii sociálneho pracovníka. V prípade, že navštívite naše zariadenie radi Vám  poradíme ako postupovať pri celom procese  vydania Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Vypísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné doručiť do podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja osobne na Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo poštou na spomínanú adresu. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (t.j. občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

 

 Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je maximálne 60 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni PSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

 

V zákonom stanovenej lehote PSK vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu , ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk . Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. Je potrebné ísť osobne na úrad PSK s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a dať si na tomto tlačive potvrdiť právoplatnosť. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie a tým môže rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť hneď ako sa občan odvolania vzdá.

 

 Občan, ktorý vlastní Posudok a  právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a požiada o poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení, v prípade vhodného voľného miesta sa dohodneme s klientom na termíne nástupu s tým, že klientovi dáme dokumenty, ktoré sú potrebné k nástupu klienta podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a klient ich musí vypísať a potvrdiť. V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do poradovníka čakateľov na základe uvedených dokladov (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Špecializovanom zariadení , právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, posudok o odkázanosti).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

- Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Špecializovanom zariadení

 

Dokumenty:

- Cenový výmer

- Vnútorná smernica procesu príjmu nového prijímateľa

- Vnútorná smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd

- Etický kódex zamestnancov

 

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb  je potrebné priniesť zo sebou:

- Občiansky preukaz

- Preukaz poistenia

- Potvrdenie o príjme, výmer dôchodku

- Posudok o odkázanosti na sociálnu službu-vydáva Prešovský samosprávny kraj

- Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s uvedením umiestenia v špecializovanom zariadení

- Rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka – ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti na právne úkony

- Kompletná  zdravotná dokumentácia- kópia

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (s úradne overeným podpisom)

- Lieky a plienky , ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva na 1 mesiac

- Odhlásenie od obvodného lekára v prípade, že budete mať záujem o služby obvodného lekára ktorý ambuluje pre zariadenie opatrovateľskej služby alebo špecializované zariadenie

- Osobné veci ( pyžamo -7 ks, domáci odev ( tričká dlhý a krátky rukáv, mikiny, svetre, kamaše alebo tepláky -7 ks), ponožky - 7 ks, tielka -7 ks, papuče protišmykové -1ks. Všetky veci osobnej potreby 

  označiť textilnom fixou menom a skratkou ZOS

- Veci pre osobnú hygienu: šampón, sprchovací gél, telové mlieko, masážne emulzie, imazol krém, hubku-špongiu na kúpanie, v prípade dlhých vlasov gumičky, toaletný papier, servítky, vlhčené obrúsky, čistiaca

  pena (menalind, seni), zubnú kefku a pastu, pri protézach corega pastu, ústnu vodu, hrebeň,  holiace potreby ( strojček, pena na holenie, voda po holení)

- Osobné veci pripomínajúce domov a blízkych ( fotky, rádio,  obraz, kvet, výšivky...)

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT ŠZ POČAS PANDĚMIE COVID_19

 

 

Realizované projekty:

 

- Kuchynka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky