• Úvod
  • Pre žiadateľov o sociálne služby

Pre žiadateľov o sociálne služby

 

 

Každodenne dávať úctu, lásku, bezpečie, istotu, pohodu a zmysluplný život ľuďom, ktorí to potrebujú, lebo sa stali nemohúcimi, je viac ako len osobný skutok, či úmysel“

 

     Nezisková organizácia NsP Sv. Jakuba n. o. v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov  je zriaďovateľom týchto druhov sociálnych služieb

 

  •  Zariadenie opatrovateľskej služby / § 36 /
  •  Špecializované zariadenie               / § 39 /

 

Víziou zariadenia opatrovateľskej služby a špecializovaného zariadenia je :

 

  • Odborným prístupom zamestnancov (rehabilitácia, fyzioterapia, činnostné aktivity, bazálna stimulácia) zlepšiť nepriaznivú situáciu prijímateľom, aby v zariadení opatrovateľskej služby  sa čo najskôr  vrátili do prirodzeného prostredia, v špecializovanom zariadení   zabezpečiť zlepšenie resp.  zastabilizovanie zdravotného stavu
  • Ponúkať  kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky našich zariadení
  • Zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na prijímateľa, na jeho osobnosť, podporovať ich v ďalšom  vzdelávaní, supervízii, rovnako v profesionálnom ako aj v osobnostnom raste 
  • Vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru ich samostatnosti
  • Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k zvýšeniu   kvality života prijímateľom sociálnej služby
  • Vytvoriť v zariadeniach prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti ( tímová solidárnosť)

 

Dokumenty:

 

 

 

 

                                                                               

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky