• Úvod
 • Kvalita, certifikáty

Kvalita, certifikáty

Charakteristika odboru : Odbor zabezpečujúci systém kvality. Úlohou odboru je zavedenie, udržiavanieoverovanieneustále zlepšovanie systému manažérstva kvality v súlade s normami ISO 9001 a ISO/IEC 17 025.

Základné poslanie nemocnice : poskytovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť s prihliadnutím na prevenciu a zdravý životný štýl pre obyvateľov nášho regiónu.

Vízia nemocnice : dominantné postavenie v regióne so spokojnými pacientmi, zamestnancami a s vyrovnaným, stabilným hospodárením

Najdôležitejšie ciele zavedeného systému kvalityNsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejovhľadiska pacientov, klientov smerované k :

 

 • zvyšovaniu spokojnosti pacientov, klientov a ich dôvery,
 • rozšírovaniu a skvalitňovaniu služieb, hlavne po ktorých je dopyt zo strany pacientov a klientov,  
 • väčšej informovanosti pacientov, klientov,
 • bezpečnosti pacientov, klientov (z hľadiska hygieny, priestorového vybavenia, prístrojovej techniky, POaOBP a pod.), ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek,
 • zabezpečeniu ochrany osobných údajov,
 • väčšiemu dôrazu pri prevádzaní jednotlivých liečebných a ošetrovateľských výkonov v súlade so štandardnými postupmi,
 • jasne vyšpecifikovaným kompetenciám zamestnancov,
 • poriadku v dokumentácií a iným výsledkom, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Aktuality:

 • V dňoch 09.02.2009 a 10.02.2009 Certifikačný orgán pre systémy manažérstva Certicom konštatoval zhodu s požiadavkami EN ISO 9001:2000 a nemocnica úspešne prešla certifikačným auditom, dňa 27.02.2009 bol nemocnici udelený certifikát kvality.
 • Dňa 01. 11. 2010 bolo udelené SNAS - om Oddeleniu laboratórií životného prostredia osvedčenie o akreditácií č. S - 299 o plnení požiadaviek normy ISO / IEC 17025 : 2005 v oblasti vykonávania chemických a mikrobilogických skúšok pitných vôd a kontroly účinnosti sterilizačných prístrojov.

 

Získané certifikáty:

 

 • Certifikát kvality o plnení požiadaviek podľa normy STN EN ISO 9001 Poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,  spoločných vyšetrovacích a liečebných  zložiek, záchrannej zdravotnej služby, stacionárov, poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov a súvisiacim poradenstvom a poskytovanie sociálnej starostlivosti.
 • Certifikát Zásahové stredisko Záchrannej zdravotnej služby stanica Záchranná zdravotná služba Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov. STN EN ISO 9001:2009/ISO 9000/2008.
 • Osvedčenie o akreditácii č. S-299 o plnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 Pracovisko laboratórií životného prostredia je spôsobilé vykonávať fyzikálno-chemické a mikrobiologické skúšky vôd,odber vzoriek pitnej vody a kontrolu účinnosti sterilizačných prístrojov podľa rozsahu akreditácie. Osvedčenie
 • Osvedčenie č. SK/015T/2016 o dodržiavaní správnej praxe prípravy transfúznych liekov – ŠÚKL.
 • Certifikáty na vykonávanie všetkých kontrolných cyklov/hematologické, hemostazeologické aj imunohematologické vyšetrenia/
 • Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení.
 • Certifikát kvality „LABQUALITY“ na oddelení klinickej mikrobiológie.
 • Certifikát o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona  č. 330/1996 Z. z. na oddelení centrálnych operačných sál.
 • Baby friendly hospital iniciative (nemocnica priateľská k deťom).
 • Certifikát účastníka projektu "sprievodca pôrodnicami".
 • Certifikát vydaný podľa Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.
 • Certifikát člena SCO - za  členstvo v slovenskom centre obstarávania.
 • Certifikát enviromentálne zodpovedná prevádzka, prevádzka Jedáleň NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
 • EFEKTIA 2018 - Najlepší projekt energetickej efektívnosti za projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
 • Držiteľ ocenenia program Čistý Bardejov.
 • Cena primátora  za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov.

Politika kvality

 

Optimalizácia procesu oddelenia vlastnej údržby

 

Personálne obsadenie a kontakty:

 

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu :

 

PhDr. Anna Petrušová

Tel.: 054/4788 641

Email: petrusova@nsp-bardejov.sk

 

Vedúci Skúšobného laboratória :

 

RNDr. Klára Girášková, MPH

Tel.: 054/4788 580

 

Manažér kvality Skúšobného laboratória :

 

MVDr. Anna Kutná

Tel.: 054/4788 580

Email: annakutna@nsp-bardejov.sk

 

Manažer kvality:

 

Tel.: 054/4788 353

Email: odborkvality@nsp-bardejov.sk

 

 

 

 

 

 

         

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky