Komisie

Pre posudzovanie odborných problémov a vypracovanie návrhov na opatrenia zriadené tieto komisie:

 

 • komisia pre racionálnu farmakoterapaiu a liekovú politiku a špeciálny zdravotný materiál
 • komisia škodová
 • komisia bytová
 • komisia inventarizačná
 • komisia stravovacia
 • komisia bezpečnosti a ochrany pri práci a pritipožiarnej ochrany
 • komisia likvidačná a vyraďovacia
 • komisia etická
 • transfúzna komisia
 • nozokomiálna komisia
 • pandemická komisia
 • finančná komisia
 • komisia pre styk so zdravotnými poisťovňami
 • komisia pre platené služby a marketing
 • komisia pre zavedenie novej zdravotnej dokumentácie
 • komisia evakuačná
 • komisia pre zavedenie DRG
 • komisia pre stavebnú činnosť a energetiku
 • komisia za účelom realizácie GDPR
 • komisia pre E-zdravie
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky