• Úvod
  • Interné vyšetrenie

Interné vyšetrenie

Interné vyšetrenie

Zamerané na podrobný záchyt a vyhodnotenie dôležitých anamnestických údajov- osobná anamnéza so zameraním na aktuálne a prekonané ochorenia, rodinná anamnéza so zameraním na výskyt ochorení u rodinných príslušníkov, pracovná anamnéza zameraná na zistenie a zhodnotenie rizikových faktorov pracovného prostredia pôsobiacich na organizmus, alergická anamnéza, posúdenie doterajšieho zdravotného stavu. Fyzikálnym vyšetrením pohľadom, posluchom, pohmatom a poklopom, zmeraním krvného tlaku a pulzovej frekvencie získavanie základných údajov o zdravotnej kondícii klienta. Zmeranie základných antropometrických údajov a výpočet BMI.

Po absolvovaní komplexnej lekárskej prehliadky lekár zhodnotí laboratórne výsledky, zobrazovacie a ďalšie špecializované vyšetrenia, ktoré klient v daný deň absolvoval a poskytne mu celkový diagnostický záver  spolu s informáciami o zistených výsledkoch vyšetrení, podľa potreby aj odporúčania doplňujúcich vyšetrení a ďalšieho liečebného postupu.