• Úvod
  • Bol to náročný, ale úspešne zvládnutý rok

Bol to náročný, ale úspešne zvládnutý rok

BARDEJOVSKÁ NEMOCNICA BILANCOVALA Bol to náročný, ale úspešne zvládnutý rok Smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku určuje dokument Strategický rámec v oblasti zdravia pre roky 2014 – 2030. Práve tento dokument identifikoval reálne problémy slovenského zdravotníctva, pomenoval merateľné ukazovatele a stanovil dosiahnuteľné ciele do roku 2030. Zároveň pomenoval tri kľúčové priority, na ktoré sa majú opatrenia zamerať v súčasnosti. Stali sa nimi integrovaná ambulantná starostlivosť, akútna ústavná starostlivosť a verejné zdravie.

Súčasná Vláda SR prijala 13.4.2016 Programové vyhlásenie vlády. V oblasti zdravotníctva sú jej programovými cieľmi:  pacient na prvom mieste,  transparentnosť,  efektívnosť a účelnosť,  dôstojnosť povolania,  rozvoj, obnova a modernizácia. Na základe Programového vyhlásenia vlády si ministerstvo zdravotníctva SR vytýčilo za dôležité ciele:  zavedenie DRG,  zavedenie eHEALTHu,  stratifikácia nemocníc na akútne a ostatné,  zavedenie medicínskych štandardov.

Nie je tajomstvom, že Slovenské zdravotníctvo sa už dlhodobo potýka s celým radom problémov. Podľa výsledkov štúdií Európskej komisie, OECD a INEKO sú to predovšetkým nízka finančná efektivita, vysoké priame platby od občanov, vysoký počet akútnych lôžok a nízky počet chronických lôžok, nízka priemerná dĺžka života, nízka priemerná kvalita života, neustále sa meniaca legislatíva, nedostatok finančných zdrojov, nedefinovanie štandardov a nadštandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tých problémov je skutočne dosť. Napriek tomu nemocnice musia existovať a zabezpečovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť s primeranou spoluúčasťou občanov, ktorá prihliada na ich sociálne možnosti. Nemôžu zabúdať ani na adekvatné finančné ohodnotenie, možnosť odborného rastu a spoločenského postavenia pracovníkov v zdravotníctve. Nemôže sa zabúdať ani na efektívne využívanie finančných zdrojov. A predovšetkým u neziskových organizácií je to aj dosahovanie vyrovnaného rozpočtu nemocnice.

To všetko bolo zákonite aj súčasťou materiálov prejednávaných na Výročnej konferencii NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ktorá sa konala 19. mája 2017 v Bardejovských Kúpeľoch v priestoroch hotela Alexander.

Výročnú konferenciu moderoval MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ bardejovskej nemocnice a prezident ANS a koordinovali námestníci pre jednotlivé odborné úseky. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia vedenia nemocnice MUDr. Helena Leščišinová, námestníčka pre zdravotnú starostlivosť, PhDr. Anna Petrušová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Ing. Mgr. Marián Petko, MBA, ekonomický námestník, ale aj členovia Správnej rady JUDr. Ing. Jaroslav Komora, JUDr. Jan Pataky, MUDr. Andrej Havrilla, Ján Nagajda, dp.r.a., členovia Dozornej rady Ing. Oľga Beňová a MUDr. Mária Medrická, primári a vedúci pracovnici jednotlivých oddelení a pracovísk nemocnice. Ako hostia sa na Výročnej konferencii zúčastnili zástupcovia zdravotných poisťovni, kooperujúcich organizácií a vedúci lekár PSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH.

Bardejovská nemocnica má v súčasnosti 706 zamestnancov. Tvorí ju lôžková a poliklinicko-ambulantná časť. Má 13 lôžkové oddelenia, 51 ambulancií, 4 denné stacionáre, 6 špecializovaných zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 4 poliklinické oddelenia, 3 iné oddelenia zdravotnej starostlivosti, 1 centrum ozonoterapie, 8 oddelení SvaLZ, 2 stanice záchrannej zdravotnej služby, 1 nemocničnú lekáreň, 1 verejnú lekáreň, 1 epidemiológa a 1 registratúrne stredisko. Nemocnica má 372 lôžok. Z toho je 237 akútnych lôžok, 62 chronických lôžok, 36 psychiatrických lôžok a 37 sociálnych lôžok.

Zo záverov Výročnej konferencie vyplynulo, že rok 2016 bol veľmi náročný. Vedenie nemocnice muselo prijímať zásadné racionalizačné opatrenia za účelom stabilizácie nákladov a zvyšovania výnosov, ako aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nemocnica aj naďalej pokračovala v reštrukturalizácii v oblasti zdravotnej starostlivosti, technicko-prevádzkovej a ľudských zdrojov. Cieľom týchto zmien bola, čo najväčšia spokojnosť pacientov, zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov a zvyšovanie spokojnosti zamestnancov.

V zdravotnej starostlivosti boli zavedené nové diagnostické a liečebné metódy, ktoré zlepšili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici. Postupne dochádza k redukcii neefektívne využívaných postelí, došlo k ďalšiemu rozvoju ambulantnej zložky, SvaLZ a nemocnica pokračovala vo zvyšovaní výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Často počujeme o obrovskom zadlžení nemocníc na Slovensku, preto aj v tejto súvislosti treba povedať, že bardejovská nemocnica aj v roku 2016 dosiahla ziskový výsledok hospodárenia, a to vo výške 23 682 eur. Vo vlastnej réžii zrealizovala celý rád hodnotných investičných zámerov, zakúpila modernú zdravotnícku techniku, okrem iného aj jeden z najmodernejších prístrojov magnetickej rezonancie – MAGNETOM Essenza, v hodnote 800 428 eur. Bol to teda náročný, ale aj úspešne zvládnutý rok.

Ján Nagajda

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky