• Úvod
  • Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

NsP Sv. Jakuba, n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov,

ako prevádzkovateľ informačného systému, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

§ 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.Účel spracúvania osobných údajov v IS KNIS:

V rámci predmetného informačného systému dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

Právny základ spracúvania osobných údajov v IS KNIS:

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov:Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tretie subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb-pacientov (napr. Úrad pre dohľadnad zdravotnou starostlivosťou, súdy).

Lehoty na vymazanie osobných údajov:20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

2.Účel spracúvania osobných údajov v IS Lekáreň:

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, ktorá zahŕňa prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok pre pacientov.

Právny základ spracúvania osobných údajov v IS:

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov:Zdravotné poisťovne.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Okruh dotknutých osôb v predmetných IS:fyzické osoby - pacienti.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, - Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, - Právo na výmaz – „zabudnutie“, - Právo na obmedzenie spracúvania. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia a § 100 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejovprijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE:z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

V prípade akýchkoľvek otázok Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: gdpr@nsp-bardejov.sk