• Úvod
 • Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie - ŠZ je sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa služby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

 

Počas pobytu v Špecializovanom zariadnení klient zabezpečené profesionálne služby, odborné a obslužné činnosti :

 • Ubytovanie v 1 - 2 posteľových izbách
 • Celodennú stravu
 • Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva
 • Opatrovateľskú starostlivosť
 • Rehabilitačné služby
 • V prípade potreby odborné lekárske vyšetrenie
 • Duchovné služby
 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Spoločenskú miestnosť
 • Neobmedzené návštevné hodiny
 • Podmienky na úschovú cenných vecí

 

 • Suma za odborné činnosti :

 

 • základné poradenstvo
0, 00 Eur
 • špecializované poradenstvo
0, 00 Eur

 

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448 / 2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení v závislosti od stupňa odkázaností určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

 

 • V. stupeň odkázanosti
0, 00 Eur
 • VI. stupeň odkázanosti
0, 00 Eur

 

Pred prijatím do ŠZ a počas pobytu v ŠZ môže byť klient prehodnotený pomocou Bartalovho testu, na základe ktorého sa posúdi klientov aktuálny stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

 

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
0, 00 Eur
 • sociálne rehabilitácia
0, 00 Eur
 • ošetrovateľská starostlivosť
0, 00 Eur
 • pracovná terapia
0, 00 Eur

 

 • Suma za obslužné činnosti :

 

 • ubytovanie
 
          - Dvojlôžková izba 5,20 Eur / deň
          - Jednolôžková izba 5, 80 Eur / deň
          - Nadštandardná izba 6, 40 Eur / deň
 • stravovanie
 
          - Stravná jednotka 3, 20 Eur / deň
          - Režijné náklady 0, 50 Eur / deň
 • upratovanie
0, 90 Eur / deň
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
0, 40 Eur / deň

 

 • Suma za iné činnosti :

 

 • používanie vlastného spotrebiča / rádio, TV, magnetofón, nabíjačka na mob., notebook /
0, 10 Eur / deň
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
0, 00 Eur

Ceny určené za deň poskytovania sociálnej služby.

 

 • Suma za kalendárny mesiac (30 dní), na osobu:
 • dvojlôžková izba
309, 00 Eur / mesiac
 • jednolôžková izba
327, 00 Eur / mesiac
 • nadštandardná izba
345, 00 Eur / mesiac

 

 • Klient bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorému sa bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, uhrádza sumu určenú podľa výšky ekonomicky oprávnených nákladov, t. j. 25, 00 Eur / deň

 

 • Špecializované zariadenie sa nachádza v pavilóne LDCH na 1. poschodí .  S počtom lôžok 20 poskytuje sociálne služby v nepretržitej 24. hodinovej prevádzke.
   
Bližšie informácie :  
   
Vedúca sestra : Mgr. Ingrid Pažáková
   
Kontakt :  
  telefón : 054 / 4788 547
  mobil : 0918 698 313
  e-mail : ingridpazakova@nsp-bardejov.sk