• Úvod
 • Kvalita, certifikáty

Kvalita, certifikáty

Charakteristika odboru : Odbor zabezpečujúci systém kvality. Úlohou odboru je zavedenie, udržiavanieoverovanieneustále zlepšovanie systému manažérstva kvality v súlade s normami ISO 9001 a ISO/IEC 17 025.

Základné poslanie nemocnice : poskytovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť s prihliadnutím na prevenciu a zdravý životný štýl pre obyvateľov nášho regiónu.

Vízia nemocnice : dominantné postavenie v regióne so spokojnými pacientmi, zamestnancami a s vyrovnaným, stabilným hospodárením

Najdôležitejšie ciele zavedeného systému kvalityNsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejovhľadiska pacientov, klientov smerované k :

 

 • zvyšovaniu spokojnosti pacientov, klientov a ich dôvery,
 • rozšírovaniu a skvalitňovaniu služieb, hlavne po ktorých je dopyt zo strany pacientov a klientov,  
 • väčšej informovanosti pacientov, klientov,
 • bezpečnosti pacientov, klientov (z hľadiska hygieny, priestorového vybavenia, prístrojovej techniky, POaOBP a pod.), ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek,
 • zabezpečeniu ochrany osobných údajov,
 • väčšiemu dôrazu pri prevádzaní jednotlivých liečebných a ošetrovateľských výkonov v súlade so štandardnými postupmi,
 • jasne vyšpecifikovaným kompetenciám zamestnancov,
 • poriadku v dokumentácií a iným výsledkom, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Aktuality:

 • V dňoch 09.02.2009 a 10.02.2009 Certifikačný orgán pre systémy manažérstva Certicom konštatoval zhodu s požiadavkami EN ISO 9001:2000 a nemocnica úspešne prešla certifikačným auditom, dňa 27.02.2009 bol nemocnici udelený certifikát kvality.

 

 • V dňoch 03.02.2010 a 04.02.2010 bolo dozorovým auditom preukázané, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality.

 

 • Dňa 01. 11. 2010 bolo udelené SNAS - om Oddeleniu laboratórií životného prostredia osvedčenie o akreditácií č. S - 299 o plnení požiadaviek normy ISO / IEC 17025 : 2005 v oblasti vykonávania chemických a mikrobilogických skúšok pitných vôd a kontroly účinnosti sterilizačných prístrojov.

 

 • V dňoch 03.02.2011 a 04.02.2011 bolo dozorovým auditom preukázané, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality.
   

Ďalšie získané certifikáty :

 •  Baby friendly hospital / nemocnica priateľská k deťom /.
 •  Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení.
 •  Certifikát kvality " LABQUALITY " na oddelení klinickej mikrobiológie.
 •  Certifikát o bezpečnostivyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona č. 330 / 1996 Z. z. na oddelení centrálnych operačných sál.
 •  Certifikát vydaný podľa zákona č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

 

Politika kvality

Optimalizácia procesu oddelenia vlastnej údržby

 

Personálne obsadenie a kontakty:

 

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu :

 

PhDr. Anna Petrušová

Tel.: 054/4788 641

Email: petrusova@nsp-bardejov.sk

 

Manažér kvality :

 

Ing. Marcela Királyová

Tel.: 054/4788 353

Email: odborkvality@nsp-bardejov.sk

 

Vedúci Skúšobného leboratória :

 

RNDr. Klára Girášková, MPH

Tel.: 054/4788 580

 

Manažér kvality Skúšobného laboratória :

 

MVDr. Anna Kutná

Tel.: 054/4788 580

Email: annakutna@nsp-bardejov.sk